Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 30/10/2013

ĐIỀU LỆ

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12/12/2012)

*CỜ ĐOÀN

- Nền đỏ                  

- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.                  

- Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn.                  

- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.

* HUY HIỆU ĐOÀN

BÀI CA CHÍNH THỨC  CỦA ĐOÀN

THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

Nhạc và lời: Hoàng Hoà

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,

Giơ nắm tay thề, gìn giữ hoà bình độc lập tự do.

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,

Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.

Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:                                      

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

**************

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  
         
Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải ph