KẾ HOẠCH Tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Ngày cập nhật 19/03/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 


Số:   54    /KH-UBND

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


      Thừa Thiên Huế, ngày   16   tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi
thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25/12/2017 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, hướng tới chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); đồng thời để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; để việc thi đua yêu nước thực sự là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực của địa phương, đơn vị cơ sở. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV. Đồng thời phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, khơi đậy niềm tự hào, ý thức tự giác, tính năng động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, vượt qua khó khăn phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh nhà.

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức, nội dung phong phú, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo trọng thể, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị:

- Các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018) nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020 đã được nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đề ra. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp bách trước mắt và các chương trình trọng tâm, trọng điểm năm 2018.

- Thực hiện tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương người tốt việc tốt, biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo để kịp thời cổ vũ, động viên, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của địa phương, cơ quan đơn vị.

2. Các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

3. Tổ chức tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; ý nghĩa mục đích, nội dung và kết quả của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao;  tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa báo công, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, cổ động nhằm nâng cao ý nghĩa kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

5. Tổ chức Hội thi về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với chuyên đề: “Chúng tôi đồng hành cùng cải cách hành chính”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh cần có kế hoạch cụ thể chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này tùy theo điều kiện, tình hình của từng địa phương đơn vị.

2. Các cơ quan thông tấn báo chí, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế mở chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục, phóng sự chào mừng đợt kỷ niệm.

3. Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cổ động chào mừng đợt kỷ niệm.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính tỉnh; hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng”.

Để các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tốt các nội dụng nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- Thường vụ Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh: CT và các  PCT;

- Các Thành viên HĐTĐKT tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ;

- VPUBND tỉnh: CVP và các PVP;

- Lưu: VT, DN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cao

 

 

 

 

BCH Đoàn cơ sở Sở TT&TT
Các tin khác
Xem tin theo ngày