Kế hoạch tổ chức Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày cập nhật 13/02/2017

Ngày 25/7/2016, Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế đã  ban hành kế hoạch số 67/KH-CCQ về việc Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với các nội dung chính như sau:

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội cơ sở Đoàn, tiến tới Đại hội đại biểu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

--------------

 

Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2012 - 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 496-KH/TƯĐTN-BTC, ngày 17/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 181-KH/TĐTN-TCKT, ngày 14/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng.

2. Đại hội Đoàn các cấp và và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 phải trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong xây dựng văn kiện Đại hội, làm cho Nghị quyết Đại hội là kết tinh trí tuệ, khẳng định tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

3. Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp.

4. Ban Chấp hành Đoàn các cấp do Đại hội bầu ra phải bao gồm những cán bộ, đoàn viên thanh niên có trình độ, năng lực, tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm bảo đảm các tiêu chuẩn trong “Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289 - QĐ/TW, ngày 08/02/2010 (dưới đây gọi tắt là Quy chế cán bộ Đoàn), đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

5. Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau Đại hội; đảm bảo Đại hội ở mỗi cấp được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động thi đua rộng khắp trong các cơ sở Đoàn trước, trong và sau Đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các công trình, phần việc hoạt động phong trào thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của tổ chức Đoàn thanh niên trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng của cơ quan, đơn vị cho đoàn viên thanh niên.

3. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, mạng xã hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Văn kiện Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.

3. Bầu Ban Chấp hành, Bí thư (đối với các đơn vị bầu trực tiếp Bí thư) nhiệm kỳ mới.

4. Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn cấp trên.

IV. XÂY DỰNG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Xây dựng các dự thảo văn kiện

1.1 Yêu cầu chung

- Báo cáo tổng kết phải ngắn gọn, có tính khái quát cao, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của phong trào thanh niên và công tác tổ chức xây dựng Đoàn.

- Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đoàn.

- Tập trung đầu tư xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tới với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, có tính khả thi cao; đồng thời đảm bảo theo định hướng chung của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

1.2 Về  báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua

Đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; kiểm điểm trách nhiệm Ban Chấp hành; đánh giá sâu kết quả thực hiện 2 phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và các chương trình, đề án do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn các cấp quyết định.

1.3 Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới

- Phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đại hội Đoàn các cấp phải đảm bảo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; định hướng của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; phương hướng nhiệm kỳ tới phải trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị; những xu hướng, nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN, từ đó cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

- Xác định rõ nội dung và biện pháp chính để thực hiện các mặt công tác chủ yếu của Đoàn như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng... Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố TCCS Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập và phát triển.

1.4 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành phải đánh giá khách quan, thẳng thắn, trên tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng Uỷ viên Ban Chấp hành; chỉ ra những ưu điểm và những hạn chế yếu kém, đồng thời rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đề ra.

1.5 Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đoàn các cấp

Trên cơ sở báo cáo chính trị, Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội xây dựng Dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị để Đại hội thảo luận, quyết định.

2. Về thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội

2.1 Đối với văn kiện cấp tổ chức Đại hội

Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan về báo cáo chính trị của Đại hội.

2.2 Đối với văn kiện Đoàn cấp trên

Các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên trước khi tổ chức Đại hội và tổng hợp báo cáo tại Đại hội cấp mình.

Việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Đoàn cấp trên phải được tiến hành nghiêm túc trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nội dung phải cụ thể; đồng thời qua thảo luận các cấp bộ Đoàn lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Đoàn cấp trên để cụ thể hóa vào văn kiện và Nghị quyết của Đại hội cấp mình.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BCH KHÓA MỚI

Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; ưu tiên lựa chọn các đồng chí có đức, có tài, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; chú trọng cán bộ nữ, dân tộc, đoàn viên thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu các tầng lớp thanh niên ở các cơ quan, đơn vị.

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban Chấp hành cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:

- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở cơ quan, đơn vị.

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm. Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu niên, am hiểu về tình hình cơ quan, đơn vị.

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của cơ quan, đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.

- Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn các cấp

+ Cấp cơ sở: Bình quân dưới 28 tuổi.

+ Cấp Đoàn Khối: Bình quân dưới 29 tuổi.

2. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn khóa mới các cấp

2.1 Cấp cơ sở

2.1.1 Chi đoàn cơ sở

- Có dưới 09 đoàn viên: Đại hội bầu Bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 Phó Bí thư.

- Có từ 09 đoàn viên trở lên: Đại hội bầu Ban Chấp hành từ 3 đến 5 Ủy viên, trong đó có Bí thư và 01 Phó Bí thư.

2.1.2 Đoàn cơ sở: Ban Chấp hành từ 5 đến 15 Ủy viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 9 Ủy viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 9 Ủy viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên Ban Thường vụ; trường hợp cần thiết, sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của cấp ủy Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp, Ban Chấp hành có thể bầu 2 Phó Bí thư.

2.2 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Ban Chấp hành Đoàn Khối từ 15 đến 33 Ủy viên; Ban Thường vụ từ 5 đến 11 Ủy viên. Trong Ban Thường vụ gồm Bí thư và từ 01 đến 02 Phó Bí thư; trường hợp đặc biệt có thể 03 Phó Bí thư, do Ban Chấp hành quyết định sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của cấp ủy Đảng cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp.

- Khi chuẩn bị danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới, Ban Chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư so với số lượng cần bầu ít nhất 15%. Bầu chức danh Phó Bí thư ở các cấp nên có số dư.

- Căn cứ số lượng Đoàn viên, số lượng Chi Đoàn trực thuộc (đối với Đoàn cơ sở) và cấp bộ Đoàn trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn các cấp xây dựng đề án Ban Chấp hành với số lượng phù hợp, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tránh cơ cấu hình thức, nhiều về số lượng nhưng chất lượng không cao, hoạt động không hiệu quả.

2.3 Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp

* Ban Chấp hành Đoàn các cấp cần phải đảm bảo hợp lý giữa các cơ cấu:

- Ủy viên Ban Chấp hành được tái cử và Ủy viên Ban Chấp hành mới.

- Cơ cấu hợp lý giữa các lứa tuổi.

- Cán bộ chủ chốt, chuyên trách và kiêm nhiệm các cấp.

- Cán bộ thuộc các đối tượng, lĩnh vực (Công chức, viên chức; cán bộ trong trường học; các cụm thi đua...).

- Cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc.

* Tỉ lệ trong Ban Chấp hành cần đảm bảo:

- Tỷ lệ cán bộ nữ: Ủy viên Ban chấp hành là nữ đảm bảo tỷ lệ ít nhất từ 15 - 20%, trong Ban Thường vụ các cấp tỷ lệ cán bộ nữ ít nhất 15%.

- Tỷ lệ dân tộc: Bằng và phấn đấu cao hơn nhiệm kỳ cũ.

2.4 Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Thực hiện bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội ở một số đơn vị theo tỉ lệ từ 25% - 30% các đơn vị cơ sở.

Ban Thường vụ Đoàn Khối các các cơ quan tỉnh sẽ trực tiếp lựa chọn, chỉ đạo các đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

2.5 Số lượng đại biểu dự Đại hội Đoàn các cấp

Số lượng đại biểu dự Đại hội Đoàn các cấp do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định, trong giới hạn sau:

- Cấp cơ sở:

+ Chi Đoàn cơ sở: Tổ chức Đại hội đoàn viên.

+ Đoàn cơ sở có dưới 120 đoàn viên tổ chức Đại hội đoàn viên (đối với các đơn vị đoàn viên không tập trung, công tác sinh hoạt ở nhiều địa bàn khác nhau, có thể tổ chức đại hội đại biểu, do Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định)

+ Đoàn cơ sở có 120 đoàn viên trở lên thì tiến hành Đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu; khuyến khích tổ chức Đại hội đoàn viên.

- Cấp Đoàn Khối: Từ 120 đến 200 đại biểu.

Các đơn vị triệu tập nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng đại biểu theo ngoài giới hạn trên phải báo cáo và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ ĐẠI HỘI ĐIỂM CÁC CẤP

1. Thời gian tổ chức Đại hội các cấp

­ - Đại hội cấp cơ sở: Không quá 01 ngày, bắt đầu từ 01/01/2017, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2017.

- Đại hội cấp Đoàn Khối: không quá 02 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2017 hoàn thành trước ngày 10/8/2017.

­* Lưu ý: - Các cơ sở Đoàn chưa đến thời gian Đại hội được rút ngắn nhiệm kỳ; các cơ sở Đoàn đã hết nhiệm kỳ được kéo dài nhiệm kỳ Đại hội, thống nhất Đại hội các cấp trong năm 2017.

- Đối với các đơn vị trường học thì chọn thời điểm tổ chức Đại hội trong năm học, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên tham gia Đại hội.

2. Thời gian tổ chức Đại hội điểm: Từ ngày 02/01/2017 đến 15/02/2017.

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, lựa chọn các đơn vị và chỉ đạo Đại hội điểm Chi Đoàn và Đoàn cơ sở trực thuộc.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cấp Đoàn Khối

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh giao Ban Thường vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

- Ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

- Thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI.

- Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Công văn chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Xây dựng Đề án tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Xây dựng Dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa V trình Đại hội đại biểu lần thứ VI.

2. Đối với các TCCS Đoàn trực thuộc

- Ban Chấp hành các TCCS Đoàn xây dựng đề án tổ chức Đại hội cơ sở Đoàn và thành lập các tiểu ban: về nội dung, nhân sự, tuyên truyền, hậu cần..., giúp Ban Chấp hành chuẩn bị Đại hội cấp mình.

- Xây dựng nội dung văn kiện, đề án nhân sự báo cáo cấp ủy Đảng cơ sở và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trước khi tiến hành Đại hội.

Căn cứ vào kế hoạch này, các TCCS Đoàn trực thuộc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng kế hoạch, đề án tổ chức Đại hội cơ sở Đoàn./.

                                                                                                                                                                                   Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày