Tìm kiếm
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải...
 
Thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019; Quyết định số 1527/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Kế...
Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố TTHC được sửa đổi, TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 7/3/2019, UBND tỉnh...
 
Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ...
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 38.593
Truy cập hiện tại 662