Tìm kiếm
     Tôi đã nhìn thấy những nụ cười rất tươi của những công chức ở các trung tâm phục vụ hành chính công khi giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
 
Căn cứ Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh về tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn; Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 29/12/2018...
Căn cứ Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1527/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 về việc ban...
 
Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2018 vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố thì Văn phòng UBND tỉnh xếp được loại xuất sắc với 94,5 điểm, dẫn...
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 32.126
Truy cập hiện tại 119