Tìm kiếm
Nhằm thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1250/VPCP-KSTT ngày 25/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện,...
 
Căn cứ Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí...
Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về Triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành...
 
Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ...
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 157.939
Truy cập hiện tại 2.841