Tìm kiếm
Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1161/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.  
 
Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cải hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; ngũ cán bộ, công chức, viên...
Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người để lại cho dân tộc ta. Một trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho cách mạng Việt Nam là phong...
 
Ngày 16/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1459/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình thẩm định dự thảo và ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh...
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 176.865
Truy cập hiện tại 147