Tìm kiếm
Trong những năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và...
 
Ngày 09 tháng 7 năm 2018 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4930/UBND-CT về việc triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử.  
Ngày 10/7/2018 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP về việc thông báo kết luận  của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lấy ý kiến về Đề án thực...
 
Văn phòng Chính phủ đang soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 24.110
Truy cập hiện tại 113