Tìm kiếm
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm...
 
Ngày 14/9/2019 vừa qua, UBND tỉnh đã có báo cáo số 231/BC-UBND gửi Văn phòng chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những...
Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) của các ban, ngành, địa phương ở huyện A Lưới cho thấy, có sự chuyển biến về chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính trên...
 
Tỉnh đã và sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) gắn với công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội.  
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 51.726
Truy cập hiện tại 886