Tìm kiếm
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Đầu tư đối với dự án sân gôn và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và...
 
Ngày 04/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 941/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông...
Ngày 01/6/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của...
 
Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ Thông tin và...
Lượt truy cập _ CCHC
Truy cập tổng 98.953
Truy cập hiện tại 4.067