Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI UBND CẤP XÃ
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 12/9/2022, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2204 /QĐ-UBND thay thế Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã).

 

Theo đó, việc đánh giá, xấp loại CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, đảm bảo tính khả thi, phản ánh đúng tình hình thực tế và kết quả thực hiện công tác CCHC của UBND cấp xã; đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, tính công bằng và chính xác.

Nội dung và tiêu chí đánh giá được thực hiện theo 2 nhóm. Nhóm 1, đánh giá của Hội đồng thẩm định gồm các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Tác động của CCHC đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhóm 2, đánh giá của người dân, tổ chức thực hiện Điều tra xã hội học về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND cấp xã.

Thang điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã là 100, trong đó, điểm đánh giá của Hội đồng thẩm định là 70/100; điểm đánh giá của người dân, tổ chức là 30/100.

Thời gian chấm điểm, thẩm định: UBND cấp xã thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác CCHC của địa phương mình và gửi đến Hội đồng thẩm định (qua Sở Nội vụ) chậm nhất là ngày 05 tháng 10 hàng năm; Trước ngày 20 tháng 10 hàng năm, Tổ giúp việc tiến hành rà soát tài liệu, chấm điểm và báo cáo Tổ thẩm định kết quả đánh giá, chấm điểm CCHC của UBND cấp xã để xem xét, thống nhất trước khi trình Hội đồng thẩm định.

Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm, công tác CCHC tại UBND cấp xã được xếp theo các loại như sau, đạt từ 90% điểm phát sinh trở lên xếp loại “Xuất sắc”; Đạt từ 80% đến dưới 90% điểm phát sinh xếp loại “Tốt”; Đạt từ 70% đến dưới 80% điểm phát sinh xếp loại “Khá”; Đạt từ 55% đến dưới 70% điểm phát sinh xếp loại “Trung bình”; đạt dưới 55% điểm phát sinh xếp loại “Yếu”.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/9/2022.

 

Tập tin đính kèm:
D.Q
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.139.498
Hiện tại 413 khách