Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính
Ngày cập nhật 24/11/2022

Trong năm 2022, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) của Văn phòng UBND tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và đạt nhiều hiệu quả tích cực.

* Đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên tuyền

Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền gắn với Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan, thực hiện tuyên truyền có hiệu quả, kịp thời, liên tục, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, đáp ứng được nhu cầu của công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Các nội dung tuyên truyền được triển khai thông qua các hội nghị như hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, hội nghị cán bộ, công chức viên chức hàng năm; thông qua hội nghị cấp ủy, chi bộ; sinh hoạt chuyên đề nội bộ; đăng tải các văn bản trên Trang thông tin điều hành và tác nghiệp của Văn phòng và các phương tiện khác…

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo Cổng thông tin điện tử đẩy mạnh tuyên công tác cải cách hành chính trên địa bàn; duy trì và cải tiến “Chuyên trang Cải cách hành chính”, “Chuyên trang Chuyển đổi số”, “Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời”, “Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo”. Qua đó đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt công tác cải cách hành chính, tập trung tuyên truyền Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác CCHC gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2022; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về Tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 256/KH-UBND 13/07/2022 về duy trì Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2022 của tỉnh; Chương trình số 1696/CTr-UBND ngày 19/5/2022 về Tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế; các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ/hủy bỏ trong năm 2022 … và các nội dung khác về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Ngoài ra, thông qua các hội nghị, hội thảo của cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh đã lồng ghép nội dung tuyên truyền chuyên đề về cải cách hành chính, việc thực hiện đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính...

* Những kết quả đạt được

Thông qua công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện cải cách hành chính và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhìn chung Văn phòng đã gắn nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính vào Nghị quyết của cấp ủy và chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm của đơn vị, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đội ngũ công chức, nhân viên đã nhận thức đầy đủ về các mục tiêu cũng như nội dung và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đảm bảo 100% văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính được đăng tải trên trang điều hành tác nghiệp của văn phòng tại địa chỉ https://vpubnd.thuathienhue.egov.vn; đã kịp thời thông tin công tác chỉ đạo, điều hành của Văn phòng UBND tỉnh về cải cách hành chính và tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan.

Trong năm 2022, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chương trình đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên chuyên mục “Đối thoại trực tuyến, trao đổi và tháo gỡ” với hơn 5 cuộc phỏng vấn, đối thoại trên Cổng thông tin điện tử theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh. Thực hiện đăng tải đầy đủ văn bản và thông tin về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các chuyên đề, chuyên mục: “Chuyên trang Cải cách hành chính”, “Chuyên trang Chuyển đổi số”, “Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời”, “Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo”… tại địa chỉ trên Cổng Thông tin điện tử (https://thuathienhue.gov.vn) kịp thời cung cấp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt và tiếp nhận những vấn đề về thủ tục hành chính, quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung lên trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Tính đến hiện tại, có 1.663 TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm khá lớn (tính đến cuối tháng 9/2022 có 62.576 hồ sơ giải quyết TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). Đặc biệt, Trung tâm đã có nhiều sáng kiến hay nhằm nâng cao hoạt động ứng dụng CNTT nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và  thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân trên Cổng Dịch vụ công  tỉnh Thừa Thiên Huế như sáng kiến “Xây dựng các video hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến” nhằm hướng dẫn thực hiện một DVCTT cụ thể và đầy đủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho CD/TC trong việc tiếp cận, thực hiện DVCTT; vừa rút ngắn được thời gian tiếp nhận hồ sơ của từng trường hợp, vừa giúp giảm thiểu công tác hướng dẫn trực tiếp của công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa; đồng thời tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm, góp phần đạt được chỉ tiêu theo Nghị quyết 17/NQ-CP và một số chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 76/NQ-CP.

* Các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền CCHC

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, việc tổ chức, triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền cải cách hành chính vẫn còn hạn chế. Để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra những giải pháp sau:

Thứ nhất, cần bám sát các Chương trình, Nghị quyết về công tác CCHC trong giai đoạn mới để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, đồng thời gắn công tác tuyên truyền CCHC với tuyên truyền, truyền thông xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử;

Thứ hai, tiếp tục quán triệt các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; ... các văn bản mới do Nhà nước ban hành có liên quan đến cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức biết để thực hiện;

Thứ ba, tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đẩy mạnh công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước theo kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, tập trung ở các bộ phận theo dõi khiếu nại, tố cáo; quản lý hồ sơ công việc, cập nhật thông tin hàng ngày trên trang Thông tin điện tử của tỉnh và Trang điều hành tác nghiệp đa cấp, thực hiện chế độ báo cáo giao ban, báo cáo công tác qua mạng..., duy trì thực hiện đánh giá nội bộ và theo dõi kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023;

Thứ tư, tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực trình độ, thiết bị hỗ trợ công nghệ thông tin cho công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính;

Thứ năm, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hải Định
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.457.194
Hiện tại 6.086 khách