Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngày 04/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả vệc thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, ngành, đoàn thể triển khai một số nhiệm vụ sau:

1.    Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tổ chức tực hiện nghiêm túc Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,  Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị  về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; yêu cầu người đứng đầu phải luôn gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm người đứng đầu  không chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phát hiện, xử lý tham nhũng, có hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; kịp thời xử lý cán bộ lãnh đọa, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

 2. Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát cac slinxh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực;  kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác , tin báo tội phạm; kiến nghị khởi tố  kịp thời khi phát hiện tham nhũng; xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; nơi nào có nhiều thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực nhưng không chủ động tự kiểm tra để phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý, xử lý nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm và pahir bị xử lý nghiêm theo quy định của  Đảng, pháp luật nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm trong thực thi nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị này. Đề cao vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

Các cơ quna chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành án, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội, phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án; thực hiện tốt Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, phải báo cáo ngay Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời chỉ đạo xử lý; đồng thời, chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét xử lý theo quy định của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

3.  Khi phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng, cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm với quan điểm theo   Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết phòng, chống tham nhũng :” tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu, xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”. Thực hiện tốt Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;  kịp thời áp  dụng các  biện pháp kê biên, tạm giữ tài sản, phong tỏa tài khoản và xử lý tài sản tham nhũng ngay trong qua strinfh kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

 4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng; chủ động cung cấp thông tin, công khai kết quả phát hiện,  xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử lý đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, các cơ quan báo chí. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định 1963-QĐ/TU , ngày 10/5/2019 của Ban  Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm bảo vệ người  phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có chơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng đáng người tích cực đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm mọi hành vi trù đạp, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực để gây mất đon fkeets nội bộ, vu khống,  hãm hại người khác, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

5. Tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính và cơ quan thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự  đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng; có cơ chế khuyến khích, thu hút những cán bộ  có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh về công tác tại các cơ quan này.

6. Cấp  ủy, tổ chức đảng các cấp có trách nhiệm phố biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.663.903
Hiện tại 74 khách