Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
Ngày cập nhật 21/06/2017

Ngày 09/6/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 846/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017.

          Theo đó, danh mục gồm 707 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong đó, có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các Bộ, ngành thực hiện và 353 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các địa phương thực hiện.

          Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2017; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào cổng dịch vụ công quốc gia.

          Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ và cấp tỉnh theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chia sẻ thông tin số theo quy định pháp luật; xây dựng tiêu chí đánh giá, công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan điện tử. Đồng thời, bộ công cụ phục vụ việc tích hợp ứng dụng chữ ký số với các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

           Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

PT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.373.633
Hiện tại 81 khách