Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Ngày cập nhật 14/11/2017

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 với mục tiêu chung được đặt ra là sẽ hoàn thiện mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế; bắt đầu xây dựng, hình thành các tiêu chí Thành phố thông minh.

Cụ thể, đối với mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước hướng đến hoàn thiện Chính quyền điện tử, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ triển khai hoàn thiện theo mô hình Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế từ cấp tỉnh đến cấp xã. Nâng cấp hoàn chỉnh hạ tầng tập trung tại Trung tâm Thông tin Dữ liệu điện tử đủ năng lực để vận hành hệ thống ứng dụng trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. Nâng cấp hệ thống mạng diện rộng tỉnh trên cơ sở kết nối hạ tầng mạng diện rộng tỉnh, internet tập trung với mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ. Chuẩn hóa, tích hợp đồng nhất các ứng dụng dùng chung trong cơ quan nhà nước. Hoàn thiện nền tảng chia sẻ tích hợp sẵn sàng triển khai đổng bộ các ứng dụng trong tỉnh và kết nối liên thông với các hệ thống thông tin của Trung ương. Hoàn thiện các hệ thống thông tin thiết yếu, quan trọng: Hệ thống thông tin doanh nghiệp; Hệ thống thông tin Công chức, Viên chức; Hệ thống thông tin văn bản hành chính.

Đối với mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng đến xây dựng Thành phố thông minh, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng và triển khai Đề án Đô thị thông minh Thừa Thiên Huế. Cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tất cả cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Nâng cấp chức năng tương tác theo hướng tiêu chí thông minh. Hoàn thiện Hệ thống thông tin dịch vụ công, tích hợp các dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp, dịch vụ thanh toán trực tuyến và các dịch vụ thành phố thông minh. Xây dựng và triển khai mô hình cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian (SDI – Spatial Data Infrastructure). Tiếp tục triển khai mô hình cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố thông minh trên 4 lĩnh vực: Du lịch, Y tế, Giáo dục, Giao thông, Môi trường.

Đối với mục tiêu phát triển an toàn thông tin, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng hoàn thiện cơ bản hạ tầng an toàn thông tin tại Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử. Xây dựng ban hành các văn bản quản lý về an toàn thông tin, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin để đưa vào khai thác vận hành nhằm tăng cường năng lực của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin có chất lượng cao. Xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin của tỉnh năm 2018, tập trung vào khả năng phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, thích ứng linh hoạt, giảm thiểu rủi ro và giảm nhẹ hậu quả của các cuộc tấn công, nâng cao năng lực mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn thông tin, nhanh chóng khôi phục trở lại trạng thái bình thường của hệ thống khi xảy ra sự cố. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử, coi đây là giải pháp quan trọng để từng bước nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin. Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cử nhân tại các cơ sở đào tạo thông qua các hoạt động thực tập, hướng nghiệp cho sinh viên chuyên ngành an toàn thông tin. Triển khai tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội về vai trò và tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thông tin.

Các chỉ tiêu năm 2018: 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3,4; 50% thủ tục hành chính được triển khai ở mức độ 4; 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 98% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng; 100% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; 10% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng; 98% doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng; 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng; 100% cơ quan nhà nước sư dụng hệ thống phần mềm dùng chung tích hợp từ cấp tỉnh đến cấp xã; 100% văn bản (không mật) trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện được liên thông, luân chuyển trên môi trường mạng; 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện áp dụng chữ ký số trong trong văn bản điện tử; 80% cơ quan nhà nước áp dụng CDSL hệ thống thông tin địa lý GIS Huế vào công tác quản lý chuyên ngành.

                                                                                                                                                                                                                                           

Theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.373.725
Hiện tại 101 khách