Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh Thừa Thiên Huế 2019
Ngày cập nhật 02/12/2019

Năm 2019 là năm quan trọng quyết định thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, Kết luận số 48-KL/TW và Thông báo 175-TB/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; UBND tỉnh đã tích cực, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đã ban hành 06 Chỉ thị, 04 chương trình trọng điểm và ban hành Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, với 208 chương trình, đề án cụ thể và 10 giải pháp chỉ đạo điều hành, chỉ đạo cụ thể các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tập trung thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp phân công, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đạt hiệu quả cao; Kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục duy trì phát triển ổn định, an sinh xã hội bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn giữ vững.

Về Công tác Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh năm 2019

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các địa phương tích cực chuẩn bị và trình các đề án được phân công nhằm triển khai các văn bản Trung ương, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành; rà soát, đôn đốc thực hiện Chương trình công tác hàng tháng, hàng quý. Nhìn chung, việc thực hiện chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo có tiến bộ; các báo cáo định kỳ của các Sở, ngành, cơ quan, địa phương bước đầu được cập nhật phục vụ phiên họp thường kỳ, cung cấp thông tin, dự báo định kỳ giúp UBND tỉnh xem xét, quyết định các giải pháp chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện đúng các quy định về chế độ hội họp, các phiên họp thường kỳ, các cuộc họp giao ban hàng tuần theo quy chế của UBND tỉnh. UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức hơn 920 phiên họp, làm việc để giải quyết các vấn đề lớn phát sinh trong chỉ đạo điều hành; thông qua các Đề án, Chương trình, Kế hoạch theo Chương trình công tác của UBND tỉnh; đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Các phiên họp, làm việc trên đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, triệu tập đúng thành phần; các vấn đề thảo luận được kết luận rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị. Đã tổ chức đón tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Singapore đến tỉnh Thừa Thiên Huế; đón tiếp Thủ tướng Chính phủ tham dự các hội nghị, cầu truyền hình trực tiếp diễn ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức chương trình Bài ca kết đoàn

Về Công tác xây dựng và cải cách thế chế

UBND tỉnh đã thực hiện tốt Công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL ở cấp tỉnh cơ bản thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục ban hành theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, đảm bảo văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp đã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lắp. Nhìn chung, công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đã góp phần phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác cải cách TTHC trên địa bàn đã từng bước đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức, cá nhân. Các cơ quan quản lý nhà nước đã thường xuyên rà soát đơn giản hóa TTHC, hệ thống hóa bộ TTHC, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các quyết định công bố TTHC chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý chuyên ngành ở các cấp, các ngành. Công tác cải cách TTHC gắn với cơ chế một cửa, một cửa liên thông được rà soát, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Việc công khai TTHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng luôn được chú trọng. Năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 91 Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, đã nhập kịp thời 961 TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy định TTHC, bãi bỏ 151 TTHC.

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND tỉnh đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và đưa vào vận hành hiệu quả. Triển khai thực hiện các quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Trung tâm và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) cấp xã

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 để thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

- Công tác sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc sở, HĐND cấp tỉnh: giảm được 16 phòng (14 phòng chuyên môn và 02 phòng thuộc Ban, trực thuộc Sở). Các sở, ban, ngành còn lại và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đang xây dựng phương án tổ chức lại các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Đối với sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, đến nay, số lượng đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế là 705 đơn vị, giảm 75 đơn vị so với cuối năm 2015 (tỷ lệ 9,61%). Trong đó: Sự nghiệp thuộc UBND tỉnh 14 (tăng 02 đơn vị); sự nghiệp thuộc sở 112 (giảm 40 đơn vị); sự nghiệp thuộc sự nghiệp 6 (tăng 01); sự nghiệp thuộc Chi cục 03 (giảm 09 đơn vị); sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện 55 (giảm 12 đơn vị); sự nghiệp thuộc phòng cấp huyện 515 (giảm 17 đơn vị).

- Kết quả công tác triển khai sắp xếp các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ: Đã giảm 357 thôn, tổ dân phố (gồm 97 thôn, 260 tổ dân phố) và giảm trên 1.260 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh có 1.131 thôn, tổ dân phố (gồm 679 thôn và 452 tổ dân phố).

- Thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, trong năm 2019, toàn tỉnh đã tinh giảm 95 người; tính từ năm  2015 đến nay đã tinh giảm 384 người (gồm 331 người nghỉ hưu và 53 người thôi việc).

- Đã hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của 31 cơ quan hành chính (gồm 22 đơn vị cấp sở và 09 đơn vị cấp huyện); UBND tỉnh đã phê duyệt cho 18 đơn vị, còn lại 13 đơn vị đang hoàn thiện phê duyệt. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt cho 20 đơn vị, địa phương với 113 đơn vị sự nghiệp công lập, còn 30 đơn vị, địa phương chưa được phê duyệt với 595 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước:Tiếp tục nâng cấp 05 phần mềm dùng chung tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, thực hiện hoàn toàn gửi/nhận văn bản qua mạng, đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng, phần mềm một cửa, theo dõi ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, triển khai trang điều hành tác nghiệp đa cấp, Ecabinet…Nâng cấp phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung phục vụ cán bộ, công chức (hệ thống một cửa xử lý).

Về công tác Xử lý hồ sơ, văn bản, ý kiến chỉ đạo

Tính đến ngày 21/11/2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 62.528 hồ sơ, xử lý hoàn thành trước hẹn và đúng hẹn: 57.183 hồ sơ đạt tỷ lệ 91,3% tổng hồ sơ đã xử lý; xử lý quá hạn 2.413 hồ sơ, chiếm 3,8 % tổng hồ sơ đã xử lý; đang thụ lý 2.932 hồ sơ. Đối với việc tiếp nhận, xử lý văn bản UBND tỉnh nhận được hơn 36.900 văn bản đến. Tổng số văn bản ban hành hơn 15.700 văn bản. Trong đó có 72 văn bản quy phạm pháp luật; 21 Chỉ thị; 2.970 Quyết định và các văn bản khác (số liệu tính đến 22/11/2019). Đa số văn bản đến thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đều được giải quyết kịp thời; tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản xử lý chậm làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên Huế được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 94 nhiệm vụ; trong đó, số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn là 57, đạt tỷ lệ 60,6%; quá hạn 01 nhiệm vụ; số nhiệm vụ chưa hoàn thành là 36.

Trong năm 2019, số lượng văn bản chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh là: 4.994 ý kiến chỉ đạo. Đến nay, 4.569 ý kiến chỉ đạo có quy định thời gian đã thực hiện hoàn thành, đạt tỷ lệ hơn 91%.

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.868.444
Truy cập hiện tại 1.517 khách