Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
Ngày cập nhật 18/08/2020

 Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm 95 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/81945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

 

Trong đó, công tác tuyên truyền cần tập trung các nội dung sau:

1. Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Ý nghĩa thắng lợi, giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế trong Cách mạng tháng Tám, lật đổ chế độ phong kiến, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước.

2. Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.

3. Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc biệt nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ, anh hùng liệt sĩ, con em Thừa Thiên Huế đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước... Từ đó, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

5. Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; quyết tâm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.995.194
Truy cập hiện tại 917 khách