Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021 - 2025
Ngày cập nhật 14/03/2021

Ngày 09/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021 - 2025 nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh “Quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và trên cơ sở phát huy những kết quả của mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã có những bước chuyển biến tích cực, đến nay tỷ suất sinh còn 14,25%o. Mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2020 - 2025 ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn toàn tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh “Quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và trên cơ sở phát huy những kết quả của mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã  và thành phố Huế tiếp tục triển khai quyết liệt xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021 - 2025.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh:

a) Hàng năm, xây dựng kế hoạch triển khai mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên" để hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Căn cứ Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 và các quy định của pháp luật hiện hành, chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo mô hình (Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban MTTQVN tỉnh) nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Hướng dẫn liên ngành về xây dựng mô hình trong giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với Quyết định 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 và các văn bản quy định hiện hành.

c) Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện việc xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” ở các đơn vị, địa phương.

3. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của tỉnh có kế hoạch hướng dẫn cho Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã lồng ghép triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” với các hoạt động của phong trào nhằm huy động toàn cộng đồng tham gia hưởng ứng xây dựng có hiệu quả mô hình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền và phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp triển khai có hiệu quả mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2021 - 2025 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chương trình của cơ quan, đơn vị đang thực hiện.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo Trung tâm Y tế và các ban ngành liên quan hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch đăng ký mô hình đến từng thôn, bản, tổ dân phố; đảm bảo 100% cụm dân cư đăng ký xây dựng mô hình và bổ sung chính sách DS-KHHGĐ theo Quyết định 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 vào Hương ước, quy ước văn hóa.

 

Anh Uyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.709.208
Hiện tại 2.640 khách