Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Bộ TT&TT Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
Ngày cập nhật 18/04/2018
Ngày 11/4/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 529/QĐ-BTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TT&TT.
Quyết định trên được ban hành căn cứ vào Nghị định số 7/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
 
Theo Quyết định, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm 5 thủ tục hành chính cấp trung ương; 6 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 2 thủ tục hành chính cấp huyện; ngoài ra có 1 thủ tục hành chính cấp trung ương và 1 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể tử ngày 01/5/2018.
 
Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Theo Mic.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.192.731
Truy cập hiện tại 1.636 khách