Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid - 19
Ngày cập nhật 01/04/2020

Ngày 31/3/2020, Liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành văn bản số 798/HDLN-SLĐTBXH-STC-BHXH hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh(gọi tắt là doanh nghiệp) gặp khó khăn do dịch Covid -19 về trình tự, thủ tục lập hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất.

Cụ thể:

1. Đối tượng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gặp khó khăn do dịch Covid - 19 làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh.

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Doanh nghiệp tại khoản 1 Hướng dẫn này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

a) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid - 19 trở lên.

b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản (không kể giá trị tài sản là đất) do dịch Covid - 19 gây ra (giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất trước thời điểm thiệt hại);

3. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a)Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được tính từ tháng doanh nghiệp có văn bản đề nghị cho đến hết tháng 6/2020; sau thời điểm này, nếu dịch Covid-19 vẫn chưa giảm và doanh nghiệp tiếp tục đề nghị tạm dừng đóng, Liên ngành sẽ có văn bản hướng dẫn bổ sung. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nếu người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ.

b) Hết thời hạn tạm dừng đóng tại điểm a của khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội.

4. Hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

 a) Đối với trường hợp doanh nghiệp không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid - 19.

          Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị kèm theo Danh sách lao động tại thời điểm trước khi doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid - 19; Danh sách lao động tại thời điểm có văn bản đề nghị; Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc, gửi cho cơ quan có thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc, cụ thể:

- Gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã và Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thị xã(trừ doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Phú Bài, Khu Công nghiệp Phong Điền).

- Gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Huế và Bảo hiểm xã hội tỉnh đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Huế.

- Gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Khu Công nghiệp Phú Bài, Khu Công nghiệp Phong Điền.

- Gửi Bộ, ngành Trung ương và Bảo hiểm xã hội tỉnh đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý.

          b) Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch Covid - 19 gây ra.

          Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị kèm theo Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (nếu có) tại thời điểm gần nhất với thời điểm đề nghị dừng đóng của doanh nghiệp (kèm theo Biên bản kiểm kê tài sản tại thời điểm lập báo cáo); Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do dịch Covid - 19 tại thời điểm có văn bản đề nghị, gửi cho cơ quan có thẩm quyền xác định giá trị tài sản thiệt hại:

- Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi tắt là cấp huyện) thì gửi Phòng Tài chính Kế hoạch (đồng thời gửi cơ quan BHXH) cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cõ quan có liên quan thẩm định.

- Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Ðầu tư thì gửi Sở Tài chính (đồng thời gửi cơ quan BHXH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan (Ban quản lý Khu kinh tế - công nghiệp tỉnh, …) thẩm định.

- Ðối với doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý thì gửi Bộ, ngành Trung ương quản lý (đồng thời gửi cơ quan BHXHtỉnh)thẩm định.

          c) Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại do Covid - 19 thuộc thuộc điểm a và điểm b của khoản 4 hướng dẫn này thì người sử dụng lao động gửi hồ sơ đồng thời đến: ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh.

          d) Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và xã hội, Tài chính, Bảo hiểm xã hội trong việc xem xét, thẩm địnhtạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh quản lý.

          đ) Gửi hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh: Khi doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp theo điểm a và điểm b khoản 4 Hướng dẫn này thì đồng thời gửi bản điện tử đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua hộp thư điện tử: nthanh.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn và Bảo hiểm xã hội tỉnh qua hộp thư điện tử:tamlv@thuathienhue.vss.gov.vn để giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện.

e) Thời gian thẩm định:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và có văn bản trả lời doanh nghiệp.

f) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định doanh nghiệp đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của ngành Tài chính, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.727.531
Hiện tại 9.531 khách