Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày cập nhật 24/05/2020
"Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Đôỉ mới mạnh mẽ; Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh" - Đó là chủ đề của Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được tổ chức vào sáng 24/5/2020 tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Duy Thanh Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ, tổ công tác của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đoàn kết trong toàn đảng bộ về quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ, đột phá của tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá III trình Đại hội Đảng bộ lần thứ IV tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo cơ quan ngày càng phát triển vững mạnh.
 
Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông hiện có 38 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở TT&TT đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy, các Chi ủy đã tích cực xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị trên cơ sở phát huy tinh thần tập thể, tính chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, cải cách lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực: Thông tin Báo chí Xuất bản, Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Công nghiệp công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công tác thanh tra, kiểm tra,Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thời gian qua, Đảng bộ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn chất lượng, hiệu quả và hiệu lực Đảng ủy tập trung lãnh đạo công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Năm năm qua, đã lãnh đạo chuyên môn tham mưu trình UBND tỉnh ban hành: 08 văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý; 02 văn bản quy hoạch ngành và trên 35 chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động quản lý, điều hành; thực hiện đa số ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trước thời hạn. Đồng thời, thực hiện tốt về: Công tác giám sát hoạt động đơn vị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều mặt, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động; Quy chế dân chủ cơ quan và quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng phát huy hiệu quả; Thường xuyên tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực cạnh tranh cấp sở; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị; Phong trào, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động ngày càng nâng lên.
 
Đoàn Chủ tịch làm việc và điều hành Đại hội
Trong những năm tới, ngành Thông tin và Truyền thông đang trong giai đoạn khẳng định vai trò triển khai quyết liệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Toàn tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực triển khai đồng bộ những chủ trương, quyết sách thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045" với quan điểm “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh". Mặt khác, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả bước đầu, tiếp tục tạo tiền đề quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chuyển đổi số và mô hình đô thị thông minh sẽ là xu hướng tất yếu để đổi mới công tác quản lý, giám sát, cung cấp dịch vụ công của nhà nước, là công cụ hữu hiệu kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
 
Mục tiêu và phương hướng cũng của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đảng bộ vững mạnh; thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để phát huy các trụ cột thông tin - truyền thông với vai trò dẫn đường, tạo nền tảng và đột phá xây dựng Chính quyền số, hướng đến xây dựng xã hội số và tích cực góp phần xây dựng thành công yếu tố thông minh trong mô hình, định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:
 
1. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được quán triệt, học tập và nhận thức đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị. 
2. Phấn đấu kết nạp từ 5 đảng viên mới trở lên.
3. Cử đi học cao cấp lý luận chính trị từ 02 đến 03 đồng chí; cử đi học Trung cấp lý luận chính trị từ 04 đến 06 đồng chí.
4. Hằng năm, đạt trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; 100% Chi bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Đảng bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
5. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao; 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên.
6. 100% chi bộ, đảng viên ít nhất được kiểm tra, giám sát 01 lần trở lên.
7. 100% các đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh.
8. 100% các lĩnh vực quản lý của đơn vị chuyển đổi số thành công
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Duy Thanh Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao những kết quả mà Sở đã đạt được trong thời gian vừa qua nhất là các chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về Chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực, nhiều lĩnh vực mà do Sở chủ trì đã đạt được nhiều thành công lớn trên cả nước, một số dịch vụ như Dịch vụ Công, ứng dụng CNTT luôn đứng top đầu của cả nước. Các lĩnh vực của Sở đã và đang thực hiện đều đạt kết quả cao. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế và đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 khắc phục, hoàn thiện, thực hiện tốt các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đề ra.
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết; Đại hội cũng đã lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Một số hình ảnh của Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông
 
Đoàn Chủ tịch tham gia bỏ phiếu
 
 
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020 -2025
 
Toàn cảnh Đại hội
 
 
 
 
 
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.995.194
Truy cập hiện tại 741 khách