Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh và Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
19/03/2014

 Để bảo đảm tất cả người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đúng, đầy đủ về Hiến pháp, có ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Ngày 13/3/2014, UBND tỉnh đã có kế hoạch34/KH-UBND về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

 Theo đó, các cơ quan, ban, ngành và các địa phương kịp thời tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp và quán triệt việc tổ chức thực hiện các quy định của Hiến pháp bằng các hình thức phù hợp để nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và thực hiện các quy định của Hiến pháp trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời đăng tải toàn bộ nội dung Hiến pháp cũng như giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ngành Giáo dục và Đào tạo rà soát và áp dụng các quy định mới của Hiến pháp vào giảng dạy.

Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Tiến hành rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND đã có hiệu lực nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trong hệ thống pháp luật.

Lập và công bố danh mục các quy định, văn bản có nội dung trái với quy định của Hiến pháp theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ. Tăng cường chất lượng công tác góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, tính khả thi của dự thảo văn bản.

Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành.

Kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong phạm vi quản lý của ngành, cơ quan, địa phương mình.

theo www.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.458.484
Hiện tại 692 khách