Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2015
20/01/2015

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung vừa ký ban hành Công văn số 127/UBND-KNPL yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức tốt việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành các Luật, Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và các Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm đảm bảo nhiệm vụ trong năm 2015. 

Về kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật, Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tủ sách pháp luật thực hiện theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đối với một số mục chi chưa được quy định trong Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND thì xây dựng theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Kinh phí hòa giải ở cơ sở thực hiện theo Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Để đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh chú trọng lồng ghép sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở với các chương trình, đề án khác đã được phê duyệt, triển khai; đồng thời huy động sự tham gia, đóng góp, hỗ trợ kinh phí của các tổ chức, cá nhân cho công tác này.

Theo thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.061.186
Hiện tại 242 khách