Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
Ngày cập nhật 19/01/2018

Ngày 25/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT quy định Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.

Theo đó, đối tượng được đánh giá, xếp hạng đánh giá mức độ Chính quyền điện tử là Uỷ ban nhân dân các huyện/quận và Uỷ ban nhân dân các xã/phường/thị trấn.

Nội dung Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện bao gồm 02 hạng mục chính là: Hạng mục đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử và hạng mục đánh giá kết quả Chính quyền điện tử. Trong đó, Hạng mục đánh giá điều kiện sẵn sàng Chính quyền điện tử bao gồm 03 nhóm tiêu chí (Nhóm tiêu chí đánh giá cơ sở hạ tầng thông tin, đánh giá nhận lực công nghệ thông tin, đánh giá môi trường chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin); Hạng mục đánh giá kết quả Chính quyền điện tử bao gồm 04 nhóm tiêu chí (Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ hiện diện, nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tương tác, nhóm tiêu chí đánh giá mức độ giao dịch, nhóm tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi).

Theo Quyết định,  Sở Thông tin và Truyền thông phải chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ đưa kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ địa phương điện tử theo Bộ tiêu chí này vào nội dụng xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.  

Đây là một trong những nội dung cần thực hiện nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông xây dựng Chính quyền điện tử của các địa phương. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.666.991
Hiện tại 2.434 khách