Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Ban hành Quy định cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/03/2019

     Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Đối tượng áp dụng của Quy định này gồm: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh (sau đây gọi chung là các sở, ban, ngành cấp tỉnh). Cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương đặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi chung là cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh). Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện). Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh, cá nhân (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nguyên tắc cập nhật cơ sở dữ liệu vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp được nêu rõ trong Quy định đó là, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp được kết nối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các ngành có liên quan từ cấp tỉnh tới cấp huyện trên cơ sở đảm bảo mã định danh. Các thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp được thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng thường xuyên; đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định của pháp luật. Các thông tin doanh nghiệp được công bố trên Hệ thống phải đảm bảo các quy định hiện hành về bảo mật thông tin, không xâm phạm lợi ích của doanh nghiệp. Các cơ quan phối hợp thực hiện trên Hệ thống được cấp phát 01 tài khoản truy cập và được phân quyền để cập nhật các thông tin chuyên ngành do đơn vị phụ trách được quy định theo chức năng nhiệm vụ. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp phải bao gồm cả thông tin về doanh nghiệp được hình thành trước và sau khi Quy định này có hiệu lực thi hành và được thực hiện như sau:

Trước khi Quy định này có hiệu lực: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp vào Hệ thống. Khối lượng, thời gian, dự toán của công tác cập nhật thực hiện theo quyết định riêng của UBND tỉnh.

Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực, việc cập nhật được thực hiện như sau: Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật các Văn bản/Quyết định/ Giấy phép do UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành vào Hệ thống. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập những dữ liệu còn lại vào Hệ thống. Thời gian cập nhật: chậm nhất sau 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản.

Quy định cũng nêu rõ về nguyên tắc khai thác: Ngoài việc khai thác toàn bộ dữ liệu của chính doanh nghiệp mình từ Hệ thống, doanh nghiệp được khai thác các dữ liệu khác được công khai trên Hệ thống. Tất cả các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện được cấp quyền khai thác dữ liệu từ Hệ thống thông qua tài khoản được cấp của mỗi đơn vị và có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Các hình thức khai thác cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đó là: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào Hệ thống để khai thác dữ liệu. Các doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập để khai thác dữ liệu thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

Quy định này cũng xác định trách nhiệm của sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp.

(Chi tiết tại tập tin đính kèm)

                                                                                                                                                                                                                                             

 

Tập tin đính kèm:
theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.239.011
Truy cập hiện tại 1.126 khách