Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
Ngày cập nhật 13/01/2020

Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông. Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng số liệu doanh thu dịch vụ viễn thông trong hoạt động quản lý và các doanh nghiệp viễn thông.

 Thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông gồm các loại sau:

-Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông (doanh thu khách hàng) , bao gồm 3 loại doanh thu: hoanh thu hòa mạng, lắp đặt; doanh thu thuê bao và doanh thu thông tin.

-Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các doanh nghiệp viễn thông trong nước (doanh thu trong nước) bao gồm: Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp viễn thông trong nước; Doanh thu từ việc cho phép doanh nghiệp trong nước kết nối vào mạng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của mình.

-Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam (doanh thu quốc tế) bao gồm: Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam; Doanh thu từ việc cho phép các đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam kết nối với mạng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của mình.

-Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho người sử dụng dịch vụ viễn thông là đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích (doanh thu công ích) bao gồm: Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích đối với phần dịch vụ được áp dụng giá cước dịch vụ viễn thông công ích; Doanh thu đã nhận được từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông quý gửi Cục Viễn thông chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; năm chậm nhất là 105 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm

 Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực 2 Thông tư sau bị bãi bỏ: Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông; TT 01/2016/TT-BTTTT ngày 25/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.

Để xem toàn văn Thông tư, vui lòng mở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.664.353
Hiện tại 245 khách