Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Hợp nhất Đài Truyền thanh thành phố Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế và Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế
Ngày cập nhật 15/03/2020

Ngày 12/3/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 676/QĐ-UBND phê duyệt thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh thành phố Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế và Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Huế, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin và thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin, thể thao ở cơ sở; nghiên cứu khoa học, sưu tầm, tư liệu hóa, trưng bày tài liệu, hiện vật di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin, du lịch nhằm nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn.

Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố Huế; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.192.731
Truy cập hiện tại 1.701 khách