Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 09/12/2020

Trước tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời hồi phục, phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 40-CV/TU ngày 03/12/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu cấp ủy, chính quyền,  Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành và các doàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19/CT- TTG, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Chỉ thị 47- CT/TU, ngày 27/7/2020 của Ban Thường vụ Tinh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; phát huy vai trò nêu gương của bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm. Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.
 
2. Bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch tại chỗ. Trong đó, dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.
 
3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19 các đơn vị, nhất là các cơ sở giáo dục, y tế và cộng đồng. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch tại các khu cách ly; kịp thời, chính xác trong thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, trong tỉnh, kinh nghiệm và những nỗ lực của các cấp, các ngành trong kiểm soát dịch bệnh; thông tin về các biệp pháp hồi phục và kích cầu du lịch nội địa trong khi vẫn đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 của ngành du lịch.
 
4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các địa phương trong quản lý các hoạt động xuất, nhập cảnh tại khu vực biên giới; quản lý tốt người nhập cảnh lưu trú tại các địa phương; tăng cường kiểm soát đường mòn, lối mở trên các tuyên biên giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và các cơ sở, hoạt động thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý.
 
5. Kịp thời biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với phục hồi, phát triển kinh-tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.
 
6. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, ngành liên quan có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 
Giao Ban cán sự đăng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, UBKT, Văn phòng Tinh ủy theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Công văn này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tinh ủy diễn biến tình hình liên quan dịch bệnh để chỉ đạo.
 
 
Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.371.941
Hiện tại 1.645 khách