Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ngày cập nhật 25/03/2021

Thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thật sự sâu rộng; cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa thực sự quan tâm nên phong trào còn hình thức, chưa thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tích cực, tự giác tham gia; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chưa được tiến hành thường xuyên, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ có lúc còn sơ hở, mất cảnh giác; lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu, chất lượng không đồng đều; các điều kiện đảm bảo cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được chú trọng đúng mức. Đặc biệt trong thời gian qua, công tác bảo vệ ở một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường còn bộc lộ sơ hở để tội phạm lợi dụng gây án, nhất là trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

 

 

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 22/3/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; chấp hành tốt các nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, … tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản, trật tự kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

2. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với chính quyền, Công an cơ sở về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống tổ chức Đảng và tổ chức quần chúng ngay trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự sâu rộng, hoạt động có hiệu quả. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm kinh tế, nhất là khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chú trọng vào các thời điểm lễ, Tết và các sự kiện chính trị, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

3. Chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải”. Tạo điều kiện cho các lực lượng bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham gia các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật do các cơ quan chức năng tổ chức. Quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ tại khu kinh tế, khu công nghiệp và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đảm bảo về số lượng và chất lượng, có khả năng xử lý các tình huống xảy ra liên quan đến an ninh, trật tự. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, đảm bảo mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có ít nhất một mô hình phòng, chống tội phạm. Đồng thời, bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở đơn vị mình.

4. Hàng năm, căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp, có hiệu quả kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vào dịp 19/8, nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển rộng khắp, nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Giao trách nhiệm lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, làm việc, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo định kỳ hàng năm. Chú trọng xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên thông báo kinh nghiệm, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân rộng.

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, các tổ chức đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, số 27 Trần Cao Vân, thành phố Huế) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Quang Huy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.708.282
Hiện tại 2.312 khách