Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngày 11/10/2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt Quy hoạch Phát triển xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Quy hoạch có những nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1. Phát triển hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước; đồng thời, xây dựng môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực xuất bản - in - phát hành trên địa bàn Thừa Thiên Huế phát triển.

2. Thực hiện xã hội hóa, thu hút các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

a) Xây dựng Huế trở thành một trong những trung tâm xuất bản - in - phát hành mạnh ở khu vực miền Trung.

b) Phát triển xuất bản phẩm đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân; tuyên truyền, phổ biến những xuất bản phẩm tiêu biểu của tỉnh với cả nước và các nước trên thế giới;

c) Phát triển lĩnh vực in theo hướng hiện đại hóa công nghệ, thiết bị; khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực phát hành, đặc biệt quan tâm phát hành sách khu vực nông thôn, miền núi khó khăn, mức sống của người dân thấp; đồng thời, đầu tư xây dựng, phát triển hoạt động phát hành tại thành phố Huế trong vai trò là một trung tâm văn hóa - du lịch.

d) Duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, phát huy sự phát triển của xuất bản phẩm điện tử.  

2. Mục tiêu cụ thể

a) Lĩnh vực xuất bản:

- Phấn đấu đến năm 2020: Duy trì số đầu sách xuất bản từ 230 - 300/năm, tăng từ 10 - 20%/năm.

- Phấn đấu đến năm 2030: Tăng số lượng đầu sách là 350 - 400/năm, trong đó 20% là sách xuất bản điện tử.

b) Lĩnh vực in:

- Phấn đấu đến năm 2020: 50 - 60% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại;

- Phấn đấu đến năm 2030: 70 - 80% số cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại; không còn cơ sở in đặt trong khu dân cư.

c) Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm:

- Phấn đấu đến năm 2020: có 01 trung tâm phát hành xuất bản phẩm hiện đại tại trung tâm tỉnh; ở mỗi huyện, thị xã: có ít nhất 01 cơ sở phát hành xuất bản phẩm; mỗi xã, phường có ít nhất 01 điểm cung cấp xuất bản phẩm;

- Phấn đấu đến năm 2030: duy trì và phát triển hệ thống phát hành xuất bản phẩm phân bố đều khắp, theo hướng ưu tiên đầu tư trọng điểm, từ thành phố đến nông thôn. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào phát hành. Phấn đấu xuất khẩu xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Lĩnh vực xuất bản

a) Đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của Nhà Xuất bản Thuận Hóa phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, phát huy sự phát triển của xuất bản phẩm điện tử, phát triển mở rộng mạng lưới hoạt động ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

c) Nghiên cứu đặt hàng nhằm phát triển nội dung đề tài phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ.

Định hướng phát triển sản phẩm chiến lược: Sách bộ (sách nhiều tập), sách chuyên đề về các đề tài lịch sử văn hóa truyền thống của tỉnh Thừa Thiên Huế, gắn liền truyền thống Cố đô Huế. Đầu tư xuất bản sách theo hình thức xuất bản các ấn phẩm điện tử.

d) Về cơ sở vật chất và trang thiết bị:

- Ứng dụng công nghệ thông tin để tích hợp các dữ liệu phục vụ công tác biên tập, quản lý bản thảo và quản lý xuất bản phẩm ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn mã số quốc tế cho sách (ISBN).

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xuất bản sách theo hình thức ấn phẩm điện tử hiệu quả, phù hợp xu thế thời đại.

- Hoàn thiện nhà kho, nhà dịch vụ giới thiệu quảng bá và trao đổi, mua bán sản phẩm.

đ) Nguồn nhân lực:

- Giai đoạn đến năm 2020: Duy trì và phát huy nguồn nhân lực sẵn có,  tăng số lượng chứng chỉ biên tập viên. Đầu tư nguồn nhân lực phục vụ công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, kể cả trong và ngoài tỉnh.

- Giai đoạn từ năm 2021 - 2030: Tăng số lượng nhân lực trung bình từ 10 - 20% so với năm 2015. Xây dựng đội ngũ biên tập viên có trình độ cao, gắn liền xu hướng chuyên môn hóa theo từng mảng nội dung.

2. Lĩnh vực in

a) Quy mô:

- Giai đoạn đến năm 2020: Tăng cường đầu tư công nghệ thiết bị, đảm bảo chất lượng sản phẩm đối với các cơ sở in, hướng tới tập trung vào khu công nghiệp. Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ lớn từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công.

- Đến năm 2030: Bố trí cơ sở sản xuất của các công ty hiện có theo hướng điều chỉnh thành văn phòng làm việc, địa điểm giao dịch, nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm. Di chuyển các xưởng sản xuất ra ngoài khu vực nội thị Huế, quy hoạch các cơ sở in vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác sản xuất - kinh doanh, xử lý ô nhiễm môi trường trong quá trình in.

b) Đầu tư công nghệ thiết bị và chất lượng sản phẩm:

- Không mở rộng đầu tư các công nghệ và thiết bị đã lạc hậu hoặc dự báo có xu hướng lạc hậu, đang thừa công suất.

- Đầu tư sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại. Ưu tiên đầu tư theo hướng chọn lọc công nghệ và thiết bị gắn với chuyên môn hoá sản phẩm chủ lực và gắn với lợi thế đầu tư của đơn vị.

c) Nguồn nhân lực:

- Giai đoạn đến năm 2020: Số lượng lao động tăng bình quân 8%/năm, trong đó lao động có trình độ kỹ sư tăng 10%/năm, lao động kỹ thuật viên tăng 10%/năm.

- Giai đoạn đến năm 2030: Số lao động tăng bình quân 10%/năm trong đó lao động có trình độ kỹ sư tăng bình quân 10%/năm, lao động kỹ thuật viên tăng 15%/năm. Giảm dần số lượng lao động phổ thông.

3. Lĩnh vực phát hành

a) Định hướng phát triển thị trường và mạng lưới:

- Về thị trường:

+ Giai đoạn đến năm 2020: Xác định thị trường trong tỉnh là thị trường chủ yếu và có tính chiến lược. Xây dựng thị trường gắn với phát triển mạng lưới phát hành ở các huyện, thị xã và cơ sở. Từng bước nghiên cứu để mở rộng thị trường ra khỏi phạm vi địa phương.

+ Giai đoạn 2021 - 2030: Mở rộng thị trường ra các tỉnh miền Trung và cả nước, xuất khẩu nước ngoài

- Về phát triển mạng lưới:

+ Phát triển các nhà sách và mạng lưới phát hành sách ở các huyện, thị xã: Chọn thành phố Huế để xây dựng thành trung tâm phát hành cấp tỉnh, có 01 - 02 trung tâm sách có quy mô lớn; các huyện, thị xã là vệ tinh, xây dựng từ 01 - 02 nhà sách có quy mô hợp lý, bảo đảm phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Hình thành đại lý phát hành sách ở các xã, phường, thị trấn. Nơi có điều kiện có thể tổ chức lồng ghép vào hoạt động của bưu điện văn hoá xã.

+ Tổ chức hệ thống đại lý sách ở các trường học: căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, phối hợp hệ thống thư viện trường học để tổ chức đại lý sách trong khuôn viên của trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Về phương thức phát hành: Đa dạng hoá phương thức phát hành (siêu thị sách, nhà sách tự chọn, phát hành lưu động, phát hành qua internet); nghiên cứu tổ chức đường sách, phố sách...phù hợp với nhu cầu của độc giả theo nhiều hướng đa dạng.

b) Nguồn nhân lực phát hành:

- Đến năm 2020: Cơ sở phát hành hướng đến khu vực tập trung dân cư, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Duy trì tốc độ tăng trưởng nguồn nhân lực phát hành trình độ đại học và trên đại học đạt 10%/năm, cao đẳng đạt 8%/năm.

- Giai đoạn từ  năm 2021 - 2030: Tốc độ tăng trưởng nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học đạt 12%/năm, cao đẳng đạt 8%/năm.

V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị liên quan và nhân dân;

b) Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm công tác xuất bản, in, phát hành.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động xuất bản - in - phát hành; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong các cơ quan xuất bản - in - phát hành.

b) Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về xuất bản - in - phát hành từ tỉnh đến huyện, thị xã và thành phố.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư, khai thác kinh doanh xuất bản, đặc biệt là dịch vụ in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

3. Phát triển nguồn nhân lực

a) Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan xuất bản. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức. Tăng cường cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh và cấp huyện.

b) Tận dụng cơ chế ưu đãi của tỉnh, chính sách thu hút, hỗ trợ lao động, đảm bảo mức sống, thu nhập để đội ngũ làm xuất bản - in - phát hành có thể cống hiến cho sự nghiệp phát triển thông tin và truyền thông.

4. Ứng dụng công nghệ

a) Ứng dụng khoa học công nghệ trong xuất bản - in - phát hành giúp các đơn vị tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, phù hợp xu thế phát triển với thế giới.

b) Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật hiện đại trong việc nâng cấp cơ sở dữ liệu và hoạt động tác nghiệp của biên tập viên, rút ngắn thời gian gửi, nhận, kiểm duyệt, biên tập, quản lý chương trình, nội dung, đảm bảo nhanh, tiện lợi, minh bạch, hiện đại và đúng quy định.

5. Hợp tác trong xuất bản - in - phát hành

a) Tăng cường hợp tác với các tổ chức xuất bản trong nước và quốc tế, chú trọng các tổ chức đã có mối quan hệ truyền thống với Việt Nam; chủ động tham gia các hoạt động và phát huy vai trò với các tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực xuất bản.

b) Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại nhằm trao đổi các tác phẩm báo chí, bản quyền xuất bản phẩm đối với các cơ quan, tổ chức trong nước, khu vực và quốc tế; tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè trong nước và nước ngoài.

6. Về cơ chế, chính sách

a) Đẩy mạnh liên kết trong hoạt động xuất bản - in - phát hành trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy tối đa hiệu suất lao động, giải quyết các nhu cầu tại địa phương và từng bước phát triển, mở rộng ra các tỉnh miền Trung và cả nước.

b) Nghiên cứu ban hành cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp in thực hiện di dời cơ sở sản xuất vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp như cơ chế vay vốn ưu đãi, cơ chế hỗ trợ đặt hàng từ các nguồn lực và chương trình của địa phương.

c) Đầu tư đảm bảo đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành công nghệ hiện đại cho cơ quan quản lý nhà nước; nghiên cứu áp dụng cơ chế hợp đồng đọc lưu chiểu các ấn phẩm xuất bản và tác phẩm báo chí.

7. Huy động nguồn vốn

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xuất bản - in - phát hành, nhất là lĩnh vực xuất bản: Ưu tiên sử dụng vốn ngân sách tỉnh cho các đơn đặt hàng phục vụ nhiệm vụ chính trị, tận dụng từ nguồn vốn viện trợ và cho vay ưu đãi từ nước ngoài để đầu tư xây dựng hệ thống phát hành.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các mục tiêu khác: Sử dụng nguồn vốn từ doanh nghiệp, xã hội để đầu tư xây dựng.

c) Đối với các dự án về in, phát hành: ưu tiên sử dụng vốn xã hội hóa.

d) Huy động, thu hút các nguồn lực xã hội, bao gồm từ phía nhà nước lẫn tư nhân để đẩy mạnh liên kết giữa nhà xuất bản với các cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đoàn thể và tư nhân, kể cả các tổ chức và người nước ngoài được phép hoạt động ở Việt Nam.

đ) Đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động in và phát hành. Chú trọng phương thức huy động tối đa các thành phần kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, trên khắp cả nước và nước ngoài có nhu cầu đầu tư ở Thừa Thiên Huế và nhất là xu hướng doanh nghiệp người Huế xa quê trở về đầu tư trong lĩnh vực xuất bản - in - phát hành theo quy định.

8. Sắp xếp địa điểm hoạt động của các đơn vị xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm

a) Đối với các nhà xuất bản, trong giai đoạn từ nay đến 2020, đầu tư chỉnh trang cơ sở vật chất hạ tầng tại vị trí hiện có, phù hợp với điều kiện và chiến lược phát triển của đơn vị, của cơ quan chủ quản.

b) Trong lĩnh vực in: quy hoạch các công ty, xí nghiệp in về hoạt động thành từng tổ hợp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch. Khi di dời, có kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn trình cơ quan chức năng xem xét, chuyển đổi đúng quy định. Không di chuyển các cơ sở in nếu đảm bảo các điều kiện về môi trường, làm chủ được công nghệ in, chuyển đổi sang in kỹ thuật số.

c) Xây dựng trung tâm phát hành tại thành phố Huế, cùng hệ thống cửa hàng phân phối nhỏ lẻ ở khắp nơi trên địa bàn các huyện, thị xã. Chú trọng công tác liên kết toàn diện trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm, trong đó chủ yếu là liên kết tổ chức bản thảo, liên kết phát hành, liên kết góp vốn đầu tư công nghệ và thiết bị, liên kết góp vốn đầu tư cơ sở vật chất.

9. Công tác phối hợp quản lý hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm

Nghiên cứu ban hành các quy định, quy chế phối hợp quản lý hoạt động xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Tập tin đính kèm:
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.708.520
Hiện tại 2.378 khách