Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền, phổ biến >> Phổ biến pháp luật
Ngày 06/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, thay thế Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.
Ngày 30/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 07/2022/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.
Ngày 21/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về bộ tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí, BBT Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải nội dung các tiêu chí tại Quyết định này.

Ngày 27/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Để đảm bảo phù hợp với các chính sách của Nhà nước và tình hình phát triển của công nghệ vô tuyến trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam, ngày 21 tháng 02 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2022.
Ngày 12/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2022/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2022. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính hết hiệu lực.
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 13/8/2021, Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015.
Ngày 31/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 31/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.
Nhằm bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường, nâng cao hiệu quả việc thực hiện chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, mới đây, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về cùng nội dung này.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.856.072
Hiện tại 228 khách