Tìm kiếm
Liên kết website
Chính phủ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND phường, xã, thị trấn
Thông tin dự án
Ngày 31/10/2013, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2288/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hoàn Chỉnh hệ thống thiết bị truyền thanh các xã thuộc vùng cao, vùng miền núi, biên giới, hải đảo Tỉnh Thừa Thiên Huế .
Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị, cụ thể
Ngày 12/02/2014, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 278/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đầu tư dự án “Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh”. Dự án sẽ được triển khai tại các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế với mục tiêu tin học...
Đặt nền móng để đưa Thừa Thiên Huế lên một giai đoạn mới về ứng dụng CNTT, triển khai các dịch vụ hành chính công điện tử một cửa ở giai đoạn 3. Triển khai hệ thống đăng ký văn bản pháp lý tại các đơn vị công chứng và các Sở, Ban, Ngành có chức năng cấp phép.
Tích hợp các hệ thống thông tin, trao đổi, cung cấp cho mỗi cán bộ công chức, viên chức một tài khoản duy nhất để đăng nhập một lần cho các ứng dụng khi tham gia vào hệ thống xác thực tập trung.
Thiết lập kết nối mạng WAN của Tỉnh về Sở Thông tin và Truyền thông nhằm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thông tin quản lý hành chính Nhà nước của Tỉnh nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ, an toàn thông tin, dữ liệu. Nâng cao năng lực phục vụ công dân và tổ chức của cơ quan quản lý Nhà nước.
Đẩy mạnh tin học hóa hoạt động quản lý trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn Tỉnh, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, nâng cao năng lực phục vụ công dân và tổ chức thông qua việc cung cấp các dịch vụ công trên môi trường mạng.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.806.164
Truy cập hiện tại 61 khách