Tìm kiếm_UDCNTT
Chính quyền điện tử
Dịch vụ công
Một số chỉ tiêu cụ thể đáng chú ý như đến năm 2025 cả nước phấn đấu 80% thủ tục hành chính, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đến năm 2030 sẽ nâng lên 100%.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 14.007.743
Truy cập hiện tại 2.814